Mitsubishi Electric Global

Bedrijfsstrategie

Managementfilosofie en -beleid

De Mitsubishi Electric Group heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) tot hoeksteen van het bedrijfsmanagement gemaakt op basis van de bedrijfsmissie en de zeven grondbeginselen. Daarom heeft de groep stappen ondernomen om een bedrijf te worden dat waardering krijgt voor zijn initiatief ten aanzien van de aanpak van sociale problemen. Met andere woorden: een bedrijf dat wordt vertrouwd door zijn stakeholders, inclusief de samenleving, klanten, aandeelhouders en werknemers als geheel, en dat op basis van zijn bedrijfspraktijken hun tevredenheid verdient.

Sinds het boekjaar 2002 heeft de groep het managementbeleid nageleefd om uitgebalanceerde managementinitiatieven in stand te houden op basis van drie perspectieven: groei, winstgevendheid en rendement, en degelijkheid. Op basis van deze perspectieven heeft de groep ernaar gestreefd om een stevige basis tot stand te brengen voor haar management en duurzame groei.

De groep heeft met het oog op dit beleid de uitdaging aangenomen om milieuproblemen, problemen op het gebied van grondstoffen, energie en andere, sociale, problemen waarmee wij tegenwoordig worden geconfronteerd op wereldwijde schaal aan te pakken via haar producten, systemen en diensten. Hiermee wil de groep "wereldwijd opererend, toonaangevend en milieubewust" worden, door een bijdrage te leveren aan de totstandbrenging van een welvarende samenleving die tegelijk "duurzaamheid" en "veiligheid, beveiliging en comfort" tot stand brengt in haar streven naar een duurzame ontwikkeling van de gehele groep en naar een verhoging van haar bedrijfswaarde.

Wat betreft bedrijfsethiek en compliance blijft de groep erop toezien om haar compliancebeleid strikt na te leven en de interne controles aan te scherpen.

Managementdoelstellingen

Naar "hoogwaardige" groei

In lijn met de inspanningen om snellere groei te realiseren, heeft de Mitsubishi Electric Group haar groeidoelstellingen voor het boekjaar 2021 aangepast tot een geconsolideerde netto-omzet van minimaal ¥ 5,0 biljoen en een bedrijfsresultaat van ten minste 8%. De groep zal zich ook onafgebroken en standvastig inspannen om de volgende managementdoelstellingen te behalen: het realiseren van een rendement van minimaal 10%, en van rentedragende schuld van maximaal 15% van de totale activa.

De Mitsubishi Electric Group heeft in het boekjaar 2017 een geconsolideerde netto-omzet van ¥ 4238,6 miljard behaald en bedrijfsinkomsten van ¥ 270,1 miljard. Daarnaast behaalde de groep opnieuw haar managementdoelstellingen wat betreft het rendement van minimaal 10% en een rentedragende schuld van maximaal 15% van de totale activa, en liet cijfers van respectievelijk 10,9% en 8,4% noteren.

[Te realiseren groeidoelstellingen voor boekjaar 2021]

Netto-omzet: minimaal ¥ 5,0 biljoen
Bedrijfsresultaat: minimaal 8%

[Managementdoelstellingen, doorlopend en standvastig te realiseren]

Rendement: minimaal 10%
Verhouding van rentedragende schulden tot de totale activa: maximaal 15%

Ondersteuning van groeistrategieën

Groei door creëren van waarde met behulp van groeimotoren

De kracht van de Mitsubishi Electric Group ligt in de keur aan technologische mogelijkheden, die zeer uiteenlopende technologieën omvatten, zoals besturingstechnologieën en vermogenselektronica. Daarnaast bezit de groep een sterk bedrijfsplatform dat inkoop van materialen, productie, kwaliteitsborging, verkoop en diensten omvat, en in al die deelgebieden is een sterke verbetercultuur verankerd. De Mitsubishi Electric Group is daardoor goed gepositioneerd om zijn concurrentievoordeel in zeer uiteenlopende bedrijfstakken te benutten.

Met dit in het achterhoofd heeft de groep van "sterke bedrijven nog sterker maken" haar belangrijkste groeistrategie gemaakt. De groep ziet de volgende acht bedrijfstakken als groeimotor: energiesystemen, transportsystemen, bouwsystemen, industriële automatiseringssystemen (FA), auto-apparatuur, ruimtesystemen, elektrische apparaten en airconditioning- en koelsystemen (AC). Met de focus op deze bedrijfstakken zal de groep haar activiteiten in markten over de hele wereld uitbreiden, van Japan, Noord-Amerika, Europa en China tot opkomende markten in bijvoorbeeld de overige delen van Azië. Door tegemoet te komen aan de behoeften van elke markt behoudt of creëert de groep haar waarde voor haar klanten, terwijl in haar vooruitgang een duurzame groei wordt gerealiseerd.

Meerwaarde bieden door middel van technologische synergiën en bedrijfssynergiën

Teneinde de groeidoelen en uitbreiding van activiteiten voor het boekjaar 2021 te realiseren en haar eropvolgende bedrijfsuitbreiding kracht bij te zetten, versnelt en versterkt de Mitsubishi Electric Group haar initiatieven voor het creëren van extra waarde, door een breed scala aan technologieën en bedrijfstakken met elkaar te combineren en te coördineren en daarnaast alle producten, systemen en diensten te verbeteren.

De groep wil met name de prestaties en betrouwbaarheid van elk door haar aangeboden product en systeem verbeteren, door technologische synergieën te creëren via nieuwe combinaties van haar sterke technologische mogelijkheden, en bedrijfssynergieën via de coördinatie van haar uiteenlopende bedrijfsactiviteiten. Tegelijk wil de groep beter kunnen inspelen op bedrijfsuitdagingen en -behoeften van klanten, door een verdere versnelling in het combineren van technologieën, producten, systemen en diensten. Via deze maatregelen wil de groep hogere winsten behalen door haar reputatie bij haar klanten in bestaande markten te verbeteren en nieuwe bedrijven en markten te ontwikkelen.

Meer middelen toewijzen aan maatregelen gericht op de versterking van de concurrentiepositie

De Mitsubishi Electric Group wil een betere concurrentiepositie behalen door verder te gaan met het toewijzen van veel investeringsmiddelen zoals onderzoek, ontwikkeling en kapitaal aan die bedrijven waarbinnen de groep in staat is om een snelle groei te realiseren terwijl op korte termijn rendement uit de investeringen wordt gegenereerd, maar ook aan die bedrijven die, naar zich laat aanzien, zich zeer waarschijnlijk gaan uitbreiden met weinig of geen fluctuaties, met de bedoeling om opbrengsten te realiseren uit haar investeringen. Tegelijkertijd gaat de groep haar bedrijfsportfolio herzien en bijwerken om haar managementmiddelen opnieuw toe te wijzen aan gebieden die groei vertonen. Verder gaat de groep dit portfolio versterken door voortdurend nieuwe, sterke bedrijfstakken te creëren die in de toekomst voor meer groei moeten zorgen. Daarnaast streeft de groep ernaar om een steviger technologisch platform te realiseren door middel van een toekomstgerichte R&D die op zijn beurt vanaf boekjaar 2021 voor een duurzame groei gaat zorgen.

De Mitsubishi Electric Group zal daarnaast met het oog op verdere groei actief zakelijke samenwerkingen en overnames en fusies nastreven, waarbij aan de drie volgende perspectieven wordt gedacht: de uitbreiding van haar zakelijke activiteiten door de aanvulling van productgroepen en technologiegebieden waar het de groep aan ontbreekt; het verwerven van verkoop- en dienstennetwerken bij het betreden van nieuwe regio’s en markten; het verkrijgen van demografische gegevens van nieuwe klanten om het bedrijfsplatform van de groep te versterken.

Stevige managementstructuren ontwikkelen

Ter versteviging van haar managementstructuren streeft de Mitsubishi Electric Group voortdurend naar een beter rendement van haar kapitaal. In het kader van de initiatieven ten gunste hiervan, zal de groep de netto-omzet blijven verhogen en de kosten verlagen, en daarnaast actie ondernemen om de omloopsnelheid van voorraden, de omloopsnelheid van debiteuren en just-in-timeleveringen te verbeteren. Naast het op limitatieve wijze toepassen van deze initiatieven is de groep in 2016 begonnen met het gebruiken van een interne KPI, ROIC (berekend volgens de standaarden van Mitsubishi Electric zelf), voor het monitoren van activa-efficiëntie per bedrijfstak, waardoor het rendement van alle activiteiten van de groep omhoog gaat.

Vooruitblikkend zal de Mitsubishi Electric Group zich blijven focussen op het genereren van stabiele cashflows, actief investeren in groeigebieden, een evenwichtige winstverdeling onder aandeelhouders met winststijging in stand houden en toegewijd werken om een hogere bedrijfswaarde te realiseren.

Continue innovatie

De Mitsubishi Electric Group zal standvastig zijn managementbeleid uitvoeren, hierbij geleid door toewijding aan uitgebalanceerd management, en zal de overkoepelende ondernemingsverklaring in de praktijk brengen: Changes for the Better. Iedere werknemer ondersteunt de gezamenlijke doelstelling om grenzen te verleggen door middel van continue innovatie en door zichzelf ook te blijven veranderen zal de Mitsubishi Electric Group uitgroeien tot een corporatie die altijd weer iets beters produceert.