R&D/Technologie

Activiteiten op het gebied van Intellectueel Eigendom

Basisbeleid

De juiste bescherming van intellectuele eigendomsrechten (IE) bevordert de technologische vooruitgang en een gezonde concurrentie, en draagt ook bij aan de realisatie van welvarende levensstijlen en de ontwikkeling van de maatschappij.

De Mitsubishi Electric Group erkent dat intellectuele eigendomsrechten (IE) een managementtool vertegenwoordigen die voor de toekomst van levensbelang is en moet worden beschermd. Door de bedrijfs-, R&D- en IE-activiteiten van de groep te integreren, versterkt de groep op proactieve wijze zijn wereldwijde IE-assets, die nauw verbonden zijn met de groeistrategieën van de groep en bijdragen aan zowel het bedrijf als de samenleving. Ook werkt de groep aan het beschermen van zijn IE-rechten.

Structuur van de divisie Intellectueel Eigendom

De IE-divisies van de Mitsubishi Electric Group bestaan uit de divisie op het hoofdkantoor en de IE-divisies in de Works- en R&D-centra en in gelieerde ondernemingen. De activiteiten van elke IE-divisie worden uitgevoerd onder leiding van de directeur verantwoordelijk voor IE op die locatie. De IE-divisie op het hoofdkantoor formuleert de strategieën voor de gehele groep, stimuleert cruciale projecten, coördineert interactie met externe instellingen zoals octrooibureaus en leidt IE-gerelateerde PR-activiteiten. Op het niveau van de Works- en R&D-centra en gelieerde ondernemingen promoten de IE-divisies individuele strategieën, maar wel in overeenstemming met de algemene IE-strategie van de groep. Door wederzijdse samenwerking stemmen deze divisies hun activiteiten op elkaar af om meer effectieve initiatieven te ontwikkelen.

diagram: Integratie van bedrijfsactiviteiten, R&D en IE-activiteiten

Integratie van bedrijfsactiviteiten, R&D en IE-activiteiten

Wereldwijde IE-strategie

De Mitsubishi Electric Group identificeert cruciale IE-gerelateerde thema's op basis van zijn hoofdactiviteiten en belangrijke R&D-projecten, en versnelt de globalisatie van de IE-activiteiten door octrooiaanvragen te doen alvorens bedrijfsontwikkelingen te starten in opkomende landen waar uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten wordt verwacht. Verder worden directeurs toegewezen aan de locaties van Mitsubishi Electric in de Verenigde Staten, Europa, China en Zuidoost-Azië, om leiding te geven aan IE-activiteiten en om de IE-capaciteiten van kantoren, R&D-centra en gelieerde ondernemingen in elk land te verbeteren. Met deze initiatieven willen we een robuust wereldwijd octrooinetwerk creëren.

Ter indicatie van de IE-capaciteit en de globale IE-activiteiten van de Mitsubishi Electric Group, werd het bedrijf 2e in Japan wat betreft het aantal octrooiregistraties (in 2022) zoals verkondigd door het Japanse octrooibureau (JPO), en 4e in de wereld wat betreft het Verdrag tot samenwerking inzake octrooiaanvragen van bedrijven (PCT) (in 2022) zoals verkondigd door de World Intellectual Property Organization (WIPO).

Samen met het creëren van een octrooinetwerk voeren wij ook actief activiteiten uit voor de verwerving van ontwerprechten in Japan en het buitenland, om zowel functionele als ontwerpaspecten van onze technologieën te beschermen.

(Top 5) PCT-aanvragers: bedrijven, 2022 (WIPO, PCT jaarlijkse evaluatie)

Positie Aanvrager Land Aantal aanvragers
1 Huawei China 7.689
2 SAMSUNG Zuid-Korea 4.387
3 Qualcomm Verenigde Staten 3.855
4 Mitsubishi Electric Japan 2.320
5 Ericsson Verenigde Staten 2.158

(WIPO)

Aantal octrooiregistraties in 2022 (Japan)

Positie Aanvrager Aantal octrooien
1 Toyota Motor 4.559
2 Mitsubishi Electric 3.692
3 Canon 3.382
4 DENSO 2.919
5 Panasonic 2.856

(JPO)

  • grafiek: Jaarlijkse trends in octrooiaanvragen in het buitenland van de Mitsubishi Electric
  • diagram: Verder versterken van de mondiale IE-capaciteit

    Verder versterken van de mondiale IE-capaciteit

Open Technology Bank

Om een duurzame toekomst te verwezenlijken, heeft Mitsubishi Electric in het fiscale jaar 2022 de Open Technology Bank gelanceerd, die interne en externe samenwerkingen op basis van intellectueel eigendom bevordert. In het verleden werd intellectueel eigendom hoofdzakelijk gebruikt in een concurrentiestrijd tussen bedrijven (het monopoliseren van het gebruik ervan, het voorkomen van imitatie en het uitoefenen van rechten ten opzichte van andere bedrijven). In de toekomst gaat Mitsubishi Electric intellectueel eigendom echter actief gebruiken als hulpmiddel om gezamenlijke creatie te stimuleren.

Externe samenwerking bevorderen

De Mitsubishi Electric Group heeft een schat aan bedrijfseigen technologische mogelijkheden (patenten, kennis, enz.) in een groot aantal gebieden, van bij u thuis tot in de ruimte. De activiteiten van de Open Technology Bank zijn erop gericht om nieuwe waarde en bedrijven te creëren door de technologieën van Mitsubishi Electric te combineren en te versterken met de technologieën en ideeën van partnerbedrijven. Dit wordt bereikt door partnerbedrijven te ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten door licenties te verlenen voor de technologische mogelijkheden van Mitsubishi Electric die bijdragen aan het oplossen van diverse sociale uitdagingen. Door deze technologieën die een bijdrage leveren aan de aanpak van verschillende uitdagingen, zoals het realiseren van een koolstofvrije samenleving en de voorbereiding op natuurrampen, in licentie te geven aan verschillende sectoren en gebieden, bevordert Mitsubishi Electric actief co-creatie met externe partijen op basis van intellectueel eigendom en draagt daarmee bij aan de realisatie van een duurzame toekomst.

Versterking van interne samenwerking

Als gevolg van de activiteiten op het gebied van intellectueel eigendom heeft de Mitsubishi Electric Group een groot aantal octrooiaanvragen en -registraties, zowel in Japan als in het buitenland. Aan de andere kant is de uitvoering van elk octrooi in veel gevallen afgesloten in de fabriek die het relevante octrooi heeft ingediend en zijn geoctrooieerde technologieën intern niet volledig geïmplementeerd. Daarom hebben we intern een technologiekaart uitgebracht die onze octrooien classificeert en visualiseert met een focus op technologische en sociale uitdagingen in een poging het gebruik van technologieën over de grenzen van de divisie te bevorderen en synergie te creëren als een complete producent van elektrische en elektronische apparatuur. Deze kaart geeft mensen een overzicht van elk octrooi en vermeldt de divisie en naam van de uitvinder, evenals andere details. Deze referentiegegevens bevorderen de interne samenwerking tussen afdelingen.

IE-strategie voor internationale normalisatie

Om de verkoop in wereldwijde markten uit te breiden, stimuleert de Mitsubishi Electric Group internationale normalisatie actief. Activiteiten om octrooien te bemachtigen die internationale normalisatie ondersteunen (bijv. standaard-essentieel octrooien) worden openlijk gestimuleerd. Mitsubishi Electric maakt deel uit van een organisatie die de standaard-essentieel octrooien voor Digital Broadcasting, MPEG, HEVC, Blu-ray Disc™* en Mobiele communicatie beheert. De IE-inkomsten die hiermee worden gegenereerd, dragen bij aan de groei en verbetering van de bedrijfsverdiensten. De groep wil ook octrooien bemachtigen op competitieve terreinen waar internationale normen gelden en stimuleert IE-activiteiten die bijdragen aan het concurrentievermogen van producten en het vergroten van het marktaandeel. Op het gebied van mobiele 5G-communicatiesystemen, die naar verwachting steeds vaker gebruikt zullen worden, zijn we niet alleen betrokken bij activiteiten om standaard essentiële patenten aan te schaffen, maar ook bij het toepassen van onze technologieën voor de bevordering van IP-activiteiten die onze producten nog beter maken.

  • *Blu-ray Disc™ is een handelsmerk van de Blu-ray Disc Association.

Eerbiedigen van IE-rechten

De Mitsubishi Electric Group erkent het belang van het wederzijds erkennen en eerbiedigen, niet alleen van zijn eigen intellectuele eigendomsrechten, maar ook de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Deze houding is duidelijk uiteengezet in de gedragscode van de Mitsubishi Electric Group en wordt uitgeoefend in de hele groep.

Inbreuken op de IE-rechten van anderen schenden niet alleen de code van bedrijfsethiek en verantwoordelijkheid, maar hebben ook het potentieel om het voortbestaan van de groep in hoge mate in gevaar te brengen. De mogelijke schade als gevolg hiervan omvat de verplichting aanzienlijke licentiekosten te betalen of gedwongen te worden de productie van een bepaald product te staken.

Om schending van de IE-rechten van andere bedrijven te voorkomen, worden diverse onderwijs- en trainingsmaatregelen voornamelijk aan ingenieurs en IE-medewerkers verstrekt, om het bewustzijn onder werknemers te vergroten en meer respect voor de IE-rechten van anderen op te roepen. Tegelijkertijd is er een serie regels ingevoerd om ervoor te zorgen dat een onderzoek naar de octrooirechten van anderen wordt uitgevoerd in elke fase van ontwikkeling tot productie, en worden die strikt gehandhaafd binnen de hele groep.

De Mitsubishi Electric Group werkt er ook hard aan om schending van zijn IE-rechten door anderen te voorkomen. Naast interne activiteiten, leggen wij de nadruk voornamelijk op samenwerking met brancheorganisaties en het benaderen van overheidsinstanties in Japan en in het buitenland als onderdeel van een breed scala aan maatregelen om het namaken van onze producten te voorkomen.

Samenwerking op het gebied van IE-beleid

IE-beleid, zoals dat voor snelle en efficiënte octrooitoetsing, internationale standaardisatie-activiteiten, maatregelen tegen namaak en piraterij, en de oprichting van een wereldwijd octrooi-systeem, bevordert eerlijke concurrentie en draagt bij aan de opbouw van een welvarende levensstijl en maatschappij.

Op basis van dit bewustzijn doet Mitsubishi Electric diverse voorstellen met betrekking tot IE-beleid en wijzigingen van relevante wetten vanuit het industriële perspectief, via haar activiteiten bij instellingen, zoals het hoofdkantoor voor intellectueel eigendom en andere overheidsinstanties van het Octrooibureau, en industriële organisaties zoals de Keidanren en de intellectuele-eigendomsvereniging van Japan. Gezien de huidige ontwikkelingen in de economische globalisering participeert Mitsubishi Electric dus in actieve uitwisseling van standpunten en informatie met de World Intellectual Property Organization (WIPO) en octrooibureaus in het buitenland, en helpen wij mee bij het vaststellen van IE-beleid vanuit een breed, globaal perspectief.